Betrayal is an act of cowardice, associated with damaged self-esteem, shock, self-doubting and anger.

Bearing ugly connotations of deception and dishonesty of a disgusting person who turns against his own, to betray their trust on behalf of an outsider (a foreign government)

Spartans a fierce nation of undefeated warriors, decades after #Persian attempts on invading #Greece, fell due to the betrayal of #Ephilates member of the Greek Malian tribe which chose discretion over valor to collaborate with Persians.

Spartan king #Leonidas occupied and fortified the narrow pass in the Malian lands which would essentially stop Persian invasion, attempt after…


Smart Contracts in Financial Derivatives.

Introducing Smart-Contracts

One of the most common phrases following the blockchain technological disruption without a doubt are Smart Contracts, which is a crucial concept implemented and embedded in different blockchain use case scenarios, where it is also important to understand that smart contracts are the engine that drive blockchain solutions, enabling a fundamental shift of power and project execution into a more secure and robust channel in the hands of the peers depended on each other to “unlock” this contract, which are not to be confused with the legal form of contract or traditional contracts because of the features and elements they…


Përpara se të prezantoj kontratat Smart, po ju sjell ndërmënd sistemin aktual të shitblerjes së pasurisë së paluajtshme, një proçes ky i tejzgjatur dhe me një sërë procedurash të cilat jo vetëm janë të kushtueshme por edhe kërkojnë shumë kohë për tu përmbushur per shkas se janë të përfshira disa palë.

Këto vitet e fundit kemi vënë re se kjo sipërmarje në Kosovë dhe Shqipëri është një ndër fushat e investimeve më të mëdha dhe se tregu i shitblerjes së pronave është mjaft aktiv. Pjesa më e madhe ju drejtohen agjensive imobiliare për të lehtësuar apo edhe përshpejtuar identifikimin e…


Duke vazhduar nga Problemi i Gjeneralëve Bizantin që është një ambient i pabesë dhe për të arritur një konsensus të përbashkët është sfidë e madhe. Njejtë si gjeneralët edhe rrjeti në blockchain është i shpërndarë nuk ka një trup qendror që të dhënat në “regjistrin e shpërndarë” janë të gjitha të njejta. Node (gjeneralët) duhet të i besojnë “njërit tjetrit nga ku edhe duhet të prezentohen disa protokolle që të sigurojnë që regjistrat (sinjalet) në nodë (gjeneralë) të ndryshme janë konsistentë me njëra tjetren, atëhere kemi këto çasje në blockchain për të e zgjidhur këtë problem satoshi nakamoto për herë…


Problemi i Gjeneralëve Bizantin (Byzantine Generals Problem),

Blockchain është nje DLT (Distributed Ledger Technology) apo teknologji regjistrit të shpërndarë që është i njohur më së shumti përmes bitcoin e cila po ashtu mvaret nga disa algoritme për të arritë një marrëveshje të përgjithshme ndërmjet nodave (kompjuterëeve). Një blockchain mund të mendohet si një databazë e decentralizuar që menagjohet nga kompjuterë të shpërndarë në një rrjet peer-to-peer (P2P) apo direkt nga pika në pikë. Secili “peer” mban një kopje të regjistrit që të të mos lejoj asgjë rastit për single point of failure (SPOF)”-> me një fjalë nëse njëri dështon ka mbulesë nga të tjerët për konfirmim dhe…


Nëse ke lexuar artikullin Çfarë është Bitcoin? pjesa 1 — Si mjet këmbimi. atëherë je i informuar rreth bitcoin dhe mundësisë së përdorimit te saj dhe prezentimit të një sistemi pagese dhe këmbimi. …


Bitcoin është përfolur shumë vitet e fundit dhe ka marrë vëmendje të vecantë. Por çfarë Bitcoin?
Në këtë pjesë të parë do të prezentoj një përkufizim të përgjithshëm të Bitcoin dhe impaktin ekonomik të saj si një monedhë dixhitale që ofron zgjidhjen e pengesave financiare aktuale. Duke u bazuar ne punën e bërë nga Satoshi Nakamoto, themelues i Bitcoin, dhe shumë publikimeve të ndryshme shkencore dhe financiare, Bitcoin konsiderohet si mjet trasferimi vlere i gërshetuar me idenë e një sistemi peer-to-peer ku behet këmbimi i parasë elektronike.

Perkufizimi i Bitcoin si valutë për të përbushur kushtet e këmbimit është i…

Rrezon Abazi

New Wave Capitalist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store